Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Oostambacht 2017’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 28 september 2017 het bestemmingsplan ‘Oostambacht 2017’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 28 september 2017 het bestemmingsplan ‘Oostambacht 2017’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Oostambacht 2017’ maakt momenteel nog deel uit van de bestemmingsplannen ‘Bedrijvenpark Oostambacht’(2006), ’s Gravenhout& Kalisbuurt (2008), ‘Nootdorp-Noord’(2010) alsmede een paar verzamelplannen. Er is nu gekozen voor één bestemmingsplan om te voorkomen dat voor dit bedrijventerrein verschillende regelingen gelden. Daarbij is het bestemmingsplan nodig om te beschikken over een actueel bestemmingsplan en biedt het de gelegenheid om gerealiseerde losse projecten te bestemmen. Het plangebied ligt ten oosten van de dorpskern van Nootdorp. Het plangebied wordt globaal begrensd door de sportvelden/tenniscomplex aan De Poort (zuid/oostzijde), de spoorlijn van de Randstadrail (noordzijde), woningen ten zuiden van de Gildeweg, het Oosteinde (westzijde) en de Kruisweg (zuidwestzijde).

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 5 oktober 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens zijn de vastgestelde bestemmingsplannen digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de gemeenteraad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende daartegen eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Pijnacker-Nootdorp, 4 oktober 2017

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
mw. F. Ravestein, burgemeester

Filter op: