Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "N470, 2012", Pijnacker-Nootdorp

Publicatie vastgesteld bestemmingsplan N470, 2012.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “N470, 2012” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 augustus 2013 gedurende zes weken voor eenieder, bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker, ter inzage.

Tevens zijn de vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied omvat de N470 vanaf de Zuideindseweg te Delfgauw tot aan de grenzen van het bestemmingsplan Oostland. Ook enkele stroken groen en natuur langs de N470 vallen binnen het plangebied. Ook zijn de percelen Zuideindseweg 35 tot en met 39 en de Zuidweg 3 in het bestemmingsplan opgenomen. Tot slot is er nog een deel van de N470 nabij de gemeentegrens met Zoetermeer dat in het bestemmingsplan wordt opgenomen, conform het voorgaande bestemmingsplan N470.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 31 juli 2013

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: