Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2”, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” gewijzigd heeft vastgesteld.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 april 2015 gedurende zes weken voor eenieder, bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker, ter inzage. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op
www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplangebied Lint Oude Leede omvat een aantal van de bebouwingslinten in het zuiden van de gemeente. Het beslaat onder andere de Wilgenweg, de Oude Leedeweg, de Onderweg, de Bovenmolenweg, de Molendijk, een deel van de Ackerdijkseweg en een deel van de Zuideindseweg. De gronden tussen de Oude Leedeweg en de Onderweg maken ook onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Het doel van het bestemmingsplan is tweeledig. Het bestemmingplan is enerzijds opgesteld om binnen het Lint Oude Leede een dertiental ruimte-voor-ruimte locaties (11 direct en 2 via een wijzigingsbevoegdheid) te ontwikkelen. Daarnaast heeft het bestemmingsplan tot doel het gehele plangebied te voorzien van een actueel juridisch-planologisch kader.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan op vrijdag 3 april 2015. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van deze termijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 1 april 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: