Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint”, Pijnacker-Nootdorp

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint” gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 26 november 2015 gedurende zes weken voor eenieder, bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker, ter inzage. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied van het bestemmingsplan bestaat uit de percelen grenzend aan de Keulseweg en de Berkelseweg. Het bestemmingsplangebied “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint” wordt begrensd aan de noordzijde door de Katwijkervaart. Aan de oostzijde door de Berkelseweg. Aan de zuidzijde door de N470. En aan de westzijde door de agrarische gronden ten zuiden van de Keulseweg.

Het doel van het bestemmingsplan is tweeledig. Het bestemmingplan is enerzijds opgesteld om ook voor dit deel van de Katwijkerbuurt te beschikken over een actuele bestemmingsplanregeling. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid tot herontwikkeling van enkele locaties aan de Berkelseweg en de Keulseweg in het kader van de Ruimte voor ruimteregeling.

De wijzigingen bij de vaststelling hebben voor wat betreft de juridische regeling, betrekking op voorwaarden die worden gesteld aan het aanleggen van een parkeerterrein in het plangebied, alsmede voorwaarden bij het plaatsen van objecten onder een hoogspanningsverbinding.

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. De beroepstermijn bedraagt 6 weken en vangt aan op vrijdag 27 november 2015. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van deze termijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 25 november 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: