Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Katwijkerbuurt” d.d. 13 juni 2013 - perceel Katwijkerlaan 46

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt” dat op 13 juni 2013 is vastgesteld, op 27 november 2014 gewijzigd heeft vastgesteld.


Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt” dat op 13 juni 2013 is vastgesteld, op 27 november 2014 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het betreft een besluit, dat is genomen naar aanleiding van een opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ((tussen)uitspraak 201308843/1/R4 d.d. 27 augustus 2014). De Afdeling heeft aan de gemeenteraad opgedragen een door de Afdeling geconstateerd gebrek te herstellen. Het naar aanleiding hiervan genomen raadsbesluit ziet op een nadere motivering ten aanzien van de verplaatsing van een hobbykas op het perceel Katwijkerlaan 46 en daarbij een aanscherping van de Regels (artikelen 5.2 en artikel 5.4) ten aanzien van het gebruik van deze kas, teneinde op deze wijze de belangen van de omgeving te waarborgen.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 januari 2015 gedurende zes weken voor eenieder, bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker, ter inzage.
Tevens zijn de vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

In beroep gaan

Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling d.d. 27 november 2014 heeft aangebracht ten opzichte van het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt” d.d. 13 juni 2013. Het beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Hierbij wordt opgemerkt dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in voornoemde uitspraak heeft aangegeven dat aanleiding bestaat om voor het betreffende plandeel – perceel Katwijkerlaan 46 - een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:80b, derde lid van de Awb te treffen.

Pijnacker-Nootdorp, 14 januari 2015
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: