Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Boezemzoom’

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Boezemzoom’’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Boezemzoom’ gewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 26 november 2015 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan omvat vier verschillende ontwikkelingen. Ten eerste wordt de uitbreiding van het aan de Boezemweg gevestigde potgrondbedrijf hiermee mogelijk gemaakt, ten tweede wordt de bedrijfsbestemming voor het perceel aan de Boezemweg 18 zodanig dat er meer parkeerruimte voor vrachtwagens mogelijk is, ten derde wordt het laatste deel van de Oostelijke Randweg geregeld en ten slotte wordt er ten zuiden van Boezem II/Oost een waterberging mogelijk gemaakt.

Het Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van bedrijventerrein De Boezem, aan de noordoostzijde van de kern Pijnacker. Het plangebied wordt begrensd door (deels toekomstige) bedrijfspercelen aan de noordzijde, de achterzijde van agrarische- en glastuinbouwpercelen langs de Lange Campen aan de zuid- en oostzijde en de achterzijde van percelen langs de Vlielandseweg aan de westzijde.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen, ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft.

Tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht treedt het besluit tot vaststelling van voornoemd bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Pijnacker-Nootdorp, 25 november 2015

drs. J.P.R. Woudstra, secretaris
F. Ravestein, burgemeester

Filter op: