Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “1e herziening Boezem & Boezemvaart, Vlielandseweg 20”

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “1e herziening Boezem & Boezemvaart, Vlielandseweg 20”

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “1e herziening Boezem & Boezemvaart, Vlielandseweg 20” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 30 mei 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied omvat de percelen behorende bij de Vlielandseweg 20. Op deze locatie zijn enkele bedrijven gevestigd. In het bestemmingsplan “Boezem & Boezemvaart” (vastgesteld op 27-11-2008) zijn de toegekende bestemmingen niet conform het bestaande legale gebruik. Deze herziening ziet op herstel van deze omissie. Daarnaast maakt deze herziening de herontwikkeling van het terrein mogelijk.

 

In beroep gaan

Wie eerder een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, kan in beroep gaan. Daarnaast kan iedereen in beroep gaan tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Staten vragen een zogeheten “voorlopige voorziening” te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

 

Pijnacker-Nootdorp, 29 mei 2013

Het college van Pijnacker-Nootdorp.


Filter op: