Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Geen exploitatieplannen Duurzame Glastuinbouwgebieden

Exploitatieplannen

Het college maakt op grond van afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 31 januari 2013 besloten heeft geen exploitatieplannen vast te stellen voor de deelgebieden 1, 2, 4, 5 en 7 van het Bestemmingsplan “Duurzame Glastuinbouwgebieden”. Tevens heeft de raad besloten het exploitatieplan voor het deelgebied 6 (Rijskade) in te trekken.
Het hiervoor omschreven besluit ligt vanaf 14 februari 2013 zes weken ter inzage op www.pijnacker-nootdorp.nl > Actueel > Ter inzage.
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden tegen het raadsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Filter op: