Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

EU actieplan geluid

Actieplan geluid

Aan de slag met lawaai van wegverkeer en treinen

Het Actieplan geluid 2014-2018 is vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente gaat doen om de situatie te verbeteren van inwoners die op een plek wonen met veel omgevingslawaai van wegverkeer en treinen.

De gemeente heeft in de zomer van 2012 de geluidsituatie in beeld gebracht met een geluidkaart. Dit doet de gemeente in het kader van de Europese richtlijn Omgevingslawaai. In het Actieplan staat beschreven wat de gemeente de komende jaren kan doen met deze inventarisatie. De komende jaren gaan we met twee zaken aan de slag:

Voorkomen of beperken van extra hinder

Hiervoor heeft de gemeente twee jaar geleden al een beleidsplan opgesteld: gebiedsgericht geluidbeleid. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de bouw van huizen, aanleg of wijziging van wegen, ziet de gemeente er scherp op toe dat er voldoende maatregelen worden getroffen om geluidhinder te beperken. Dit kan door akoestische maatregelen, zoals een stiller type wegdek of geluidwerende maatregelen aan de gevel van een woning. Het kan ook met niet-akoestische maatregelen, zoals extra parkeerplekken of voorzieningen die hinder kunnen compenseren.

Saneringswoningen

Dit zijn woningen langs een drukke weg, die al gebouwd waren voordat er in een Nederland een wetgeving was om mensen te beschermen tegen geluid van die drukke weg. De gemeente gaat in de komende periode een plan van aanpak opstellen hoe en wanneer de geluidsituatie in deze woningen verbeterd kan worden.

Meer informatie

U kunt het plan inzien vanaf 20 februari tot 3 maart. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bianca Muijzer-van Osch via 015-362 65 41 of b.vanosch@pijnacker-nootdorp.nl

Actieplan geluid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het Actieplan geluid 2014-2018 vanaf 20 februari ter inzage ligt in het gemeentekantoor en beschikbaar is gesteld op de gemeentelijke website.

Het Actieplan geeft gevolg aan de wettelijk verplichting om de geluidsituatie binnen de gemeente in beeld te brengen, te beheren en zo mogelijk te verbeteren.

Het is niet mogelijk om bezwaar en/of beroep aan te tekenen.

Filter op: