Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestemmingsplan “Zuideindseweg 82 en 82A, 2013” vastgesteld

Bestemmingsplan Zuideindseweg 82 en 82a vastgesteld

Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan “Zuideindseweg 82 en 82A, 2013” vastgesteld. Vanaf 7 februari ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage.

Het plangebied omvat een voormalige boerderij met dienstwoning aan de Zuideindseweg 82 en 82A. Het perceel is in het ontwerpbestemmingsplan zodanig bestemd, dat er een Woonzorgboerderij met dienstwoning mogelijk wordt gemaakt.


U kunt het bestemmingsplan inzien bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Dit plan kan tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) worden ingezien. Tegen betaling van de kostprijs kunt u in Pijnacker een exemplaar van het bestemmingsplan krijgen.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien de raad wijzigingen bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende eveneens beroep instellen. Ongeacht of deze eerder een zienswijze naar voren gebracht heeft. In dit geval zijn geen wijzigingen aangebracht bij de vaststelling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

Filter op: