Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestemmingsplan ‘Oude Leedeweg 187, Pijnacker’ vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 20 april jl. het bestemmingsplan ‘Oude Leedeweg 187, Pijnacker’ heeft vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 20 april jl. het bestemmingsplan ‘Oude Leedeweg 187, Pijnacker’ heeft vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 mei 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft het perceel Oude Leedeweg 187 waarop tot voor kort pluimveehouderij Slingerland was gevestigd. Op basis van de uitkomsten van de onderhandelingen in de zogenoemde tweede ronde Ruimte voor ruimte is in het bestemmingsplan “Lint Oude Leede 2” op de betreffende gronden de bouw van 2 nieuwe woningen mogelijk gemaakt. Inmiddels is het op grond van aangepaste afspraken in het kader van de Ruimte voor Ruimte de bedoeling, dat op het betreffende perceel de bouw van nog 2 extra woningen mogelijk wordt gemaakt. Het voorliggende plan voorziet hierin (incl. ligging ontsluiting en watergang).

In beroep gaan

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kan in beroep gaan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. De beroepstermijn vangt aan een dag na de terinzagelegging en bedraagt zes weken. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 10 mei 2017,
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: