Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bestemmingsplan ‘Katwijk & Nieuwkoop 2017’ (Pijnacker) vastgesteld

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 1 juni jl. het bestemmingsplan ‘Katwijk & Nieuwkoop 2017’ heeft vastgesteld.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 1 juni jl. het bestemmingsplan ‘Katwijk & Nieuwkoop 2017’ heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 juli 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan betreft het gebied ten noorden van Pijnacker, tussen de A12, de grens met Zoetermeer, de Katwijkerlaan en de RandstadRaillijn.

In beroep gaan

Wie het niet eens is met de nieuwe juridisch-planologische regeling kan in beroep gaan. Daarbij moet u dan wel een belang hebben. De beroepstermijn vangt aan een dag na de terinzagelegging en bedraagt zes weken. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de inzagetermijn van zes weken. Als u niet wilt dat het bestemmingsplan van kracht wordt, kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Het beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Pijnacker-Nootdorp, 19 juli 2017,

Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: