Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wgh “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014”

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegver-keerslawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014”.


Wet geluidhinder

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegver-keerslawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan “Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp, versie 2014”.

Toelichting

Uit de uitgevoerde akoestisch onderzoeken (Ardea, Akoestisch onderzoek woningbouw S.v.d. Oyeweg, kenmerk 2645CCA2.005, d.d. 12 augustus 2014 & Ardea, Akoestisch onderzoek verkeersla-waai bouwplan Oudeweg 43, kenmerk 2631PAA4.003, d.d. 28 augustus 2014) is gebleken dat overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. Het toepassen van een stiller wegdektype is vanwege de technische uitvoerbaarheid (nabij kruising met Braslaan), alsmede vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst. Het plaatsen van geluidschermen is vanuit stedenbouwkundig oogpunt, alsmede vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit niet gewenst.

De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen van de omgevingsvergunningen voor de woningen zal te zijner tijd door middel van een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de gevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Inzage en beroep

Met ingang van 12 maart 2015 ligt het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker en tevens via internet (www.pijnacker-nootdorp.nl). Binnen zes weken na de begindatum van de ter inzage legging van het besluit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Filter op: