Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wgh Ackerswoude, Pijnacker-Nootdorp

Besluit hogere grenswaarden Wgh Ackerswoude, Pijnacker-Nootdorp


Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder ten behoeve van 42 woonbestemmingen ten gevolge van het railverkeerslawaai en het wegverkeerslawaai in verband met het bestemmingsplan "Ackerswoude 2014" van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vast te stellen.

Toelichting

In beginsel mag de geluidsbelasting op de gevels van woningen als gevolg van het railverkeerslawaai niet hoger zijn dan 55 dB en als gevolg van wegverkeerslawaai niet hoger dan 48 dB. Deze waarden worden ook wel aangeduid als zogenaamde voorkeursgrenswaarden.
Burgemeester en wethouders kunnen, in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, hogere waarden toestaan dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Om te bepalen welke geluidsbelastingen bij nieuwe woningen en geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn en welke maatregelen er mogelijk zijn, is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Conclusie van het akoestisch onderzoek is dat de voorkeursgrenswaarde bij 42 woningen wordt overschreden, maar de maximaal toegestane geluidsbelasting niet te boven gaat. Deze hogere geluidsbelasting is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces, waarbij ook de mogelijke maatregelen worden aangegeven om de geluidbelasting op de gevels van de verschillende woningen terug te brengen. Dit afwegingsproces heeft vorm gekregen in het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het daaraan ten grondslag liggende akoestische onderzoek. Deze documenten hebben in het kader van de voorbereiding van het besluit ter inzage gelegen. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het definitieve besluit ongewijzigd vastgesteld.

Inzage en beroep

Met ingang van 18 september 2014 ligt het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.
Tegen dit besluit staat gedurende zes weken beroep open voor:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
Het beroepsschrift richt u aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Pijnacker-Nootdorp, 17 september 2014,
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: