Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Besluit hogere grenswaarden (BP Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint)

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-lawaai vastgesteld.

Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor wegverkeers-lawaai vastgesteld. Het besluit houdt verband met de vaststelling van het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint”. Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van een deel van de toekomstige compensatie woningen overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn vanwege de Berkelseweg.

De maximale toelaatbare grenswaarde mag niet worden overschreden.

Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden een hogere grenswaarde vast te stellen.

Bij de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de compensatie woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld zal d.m.v. een bouwakoestisch onderzoek in opdracht van de bouwer aangetoond worden dat de beoogde opbouw van de buitengevel voldoende is om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen. Tevens zal bij de aanvraag van de omgevingsvergunning te zijner tijd aangetoond moeten worden dat de geluidsbelasting van de buitenruimte lager is dan of gelijk aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (48 dB) en dat er sprake is van tenminste één geluidsluwe gevel.

Het besluit ligt – gelijktijdig met het bestemmingsplan “Katwijkerbuurt, deelgebied Berkelse Lint” - met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 november 2015 zes weken ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker en op www.pijnacker-nootdorp.nl > Snel naar > Ter inzage. De beroepstermijn begint op vrijdag 27 november 2015. Binnen zes weken kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het desbetreffende ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een besluit wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Filter op: