Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen

besluit “ Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Pijnacker-Nootdorp 2012”

Op 9 oktober 2012 heeft het college van Pijnacker-Nootdorp nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het ambtshalve verminderen van aanslagen. Hiermee wordt bereikt dat de beleidsregels voor ambtshalve verminderingen zijn geactualiseerd. Onder andere is de vijfjaarstermijn voor het indienen van een verzoek om ambtshave vermindering vervangen door een driejaarstermijn.

Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Het besluit ligt ter inzage bij het gemeentekantoor in Pijnacker. Tegen betaling ontvangt u een kopie.

Filter op: