Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bekendmaking ontwerp Uitnodigende Ruimtelijke Ordening

Ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening vrij te geven voor inspraak.

Ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening vrij te geven voor inspraak.

Ontwerp nota

Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad het ontwerp van de nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening vrijgegeven. Het ontwerp van de Nota Uitnodigende Ruimtelijke Ordening is een uitwerking van de Ruimtelijke Structuurvisie die in 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. De nota vervangt het bestaande ruimtelijk beleid en geeft inwoners of ondernemers handvatten bij het opstellen van plannen door duidelijk aan te geven welke ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente passen, maar ook wat er niet kan en waarom. Er zijn veel regels verdwenen en vereenvoudigd. Ook is de nota een basis om sneller medewerking verlenen aan initiatieven, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de kruimelontheffing met een zeer korte procedure. Daarnaast gaat de nota uit van het, meer dan nu, gebruiken van de kracht van inwoners en ondernemers om gezamenlijk de gemeente te ontwikkelen. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Dat betekent dat inwoners en ondernemers niet alleen worden betrokken bij ruimtelijke plannen door ontheffingen ter inzage te leggen en het gesprek aan te gaan, maar ook dat initiatiefnemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen door hun initiatief zelf te onderbouwen. De themapagina elders in deze krant (en op de website van de gemeente) geeft een uitgebreidere toelichting op de nota.

Ter inzage

Vanaf 26 oktober 2017 ligt gedurende zes weken voor eenieder het ontwerp van de nota ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Daarnaast zijn de documenten digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale zienswijze kunt u via de website van de gemeente kenbaar maken. U vindt hier een apart reactieformulier. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdig een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via telefoonnummer 14015.

In gesprek

Wilt u (nog) geen zienswijze indienen maar met ons in gesprek over de nota? Dat kan, u bent van harte welkom op maandag 13 november, dinsdag 21 november of maandag 4 december van 16.30 tot 17.30 uur op het gemeentehuis . Wethouder Jaap van Staalduine en medewerkers van de gemeente zitten voor u klaar. Wilt u langskomen? Geeft dit dan even aan via v.tenhulscher@pijnacker-nootdorp.nl of via telefoonnummer 14015 en vraagt u naar het secretariaat van de afdeling Backoffice Publiekszaken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er alle ruimte is voor een persoonlijk gesprek.

Vervolg

Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting begin 2018 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de nota vast te stellen.

Pijnacker-Nootdorp, 25 oktober 2017
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: