Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bekendmaking ontwerp Thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit.

Ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp bekend, dat het college en de raad van Pijnacker-Nootdorp hebben besloten om het ontwerp van de Thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit én het Uitvoeringsprogramma 2016 – 2018 vrij te geven voor inspraak.

Ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maakt het college van burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp bekend, dat het college en de raad van Pijnacker-Nootdorp hebben besloten om het ontwerp van de Thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit én het Uitvoeringsprogramma 2016 – 2018 vrij te geven voor inspraak.

Ontwerp thematische structuurvisie en het concept uitvoeringsplan 2016 - 2018

De ontwerp Thematische structuurvisie laat zien hoe de gemeente de ambitie voor een energieneutrale gemeente wil invullen, wat de strategie is voor de komende 10-15 jaar en wat de hoofdzaken en sectoren zijn die volgens deze maatschappelijke visie worden gefaciliteerd. De visie richt zich op de sectoren ‘wonen’, ‘glastuinbouw’ en ‘overige bedrijven’. De inbreng uit de werksessies met de deelnemers van deze sectoren hebben de strategische keuzes van de thematische structuurvisie alsmede de concrete acties bepaald. De structuurvisie heeft ook aandacht voor de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen op de visie bij de gemeenteraad en een inspraakreactie op het uitvoeringsprogramma bij het college. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale zienswijze of inspraakreactie kunt u via de website van de gemeente kenbaar maken. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beleid via doorkiesnummer 015-3626606. De zienswijze of inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting in december 2015 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de thematische structuurvisie duurzame energie en energieneutraliteit vast te stellen. Het college stelt het Uitvoeringsprogramma vast. De thematische structuurvisie is voor de inwoners niet bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling.

Filter op: