Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bekendmaking ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie 2040 Ruimte maken, Ruimte laten en bijbehorend planMER

Bekendmaking ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie 2040 Ruimte maken, Ruimte laten en bijbehorend planMER


Bekendmaking ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie 2040 Ruimte maken, Ruimte laten en bijbehorend planMER

Ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de artikelen 7.11 en 7.12 van de Wet milieubeheer maken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de Ruimtelijke Structuurvisie 2040 Ruimte maken, Ruimte laten en bijbehorende planMER vrij te geven voor inspraak.

Ontwerp structuurvisie
De Ruimtelijke Structuurvisie bestrijkt het hele grondgebied van de gemeente en laat zien welke geplande ontwikkelingen worden afgerond, wat de voorgenomen (nieuwe) ontwikkelingen zijn en wat de hoofdzaken zijn van het ruimtelijk beleid. Daarmee is het een integrale ruimtelijke visie, die de contouren van de gemeente in 2040 schetst en antwoord geeft op de ruimtelijke vraagstukken. De structuurvisie heeft daarbij bijzondere aandacht voor de rol van de gemeente bij de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in het verlengde van de gemeentelijke Toekomstvisie. Daarnaast wordt het begrip uitnodigingsplanologie gedefinieerd en geïntroduceerd.

Bijbehorend planMER
De Ruimtelijke Structuurvisie vormt het kader voor toekomstige projecten of besluiten waarvoor het, op grond van het Besluit m.e.r., mogelijk verplicht is een m.e.r.(beoordeling) op te stellen. Meer concreet gaat het om de tweede verbinding tussen Pijnacker en Nootdorp, de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens en de mogelijke transformatiegebieden. Tevens is een Voortoets uitgevoerd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Het proces van het planMER loopt parallel aan het proces van de Ruimtelijke Structuurvisie. De informatie, kennis en onderzoeksresultaten uit het planMER dienen mede ter ondersteuning van de keuzes die in de Ruimtelijke Structuurvisie worden gemaakt.

Ter inzage
Beide documenten liggen met ingang van 7 november 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Daarnaast zijn de documenten digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 20 november 2013 om 20.00 vindt er een inloopavond plaats in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 te Pijnacker. Hier kunt u kennis nemen van de beide documenten en desgewenst vragen stellen.

Indienen zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale zienswijze kunt u via de website van de gemeente kenbaar maken. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via doorkiesnummer 015-3626635. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Vervolg
Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de structuurvisie vast te stellen. Ook de definitieve structuurvisie zal ter inzage worden gelegd. De structuurvisie is voor de inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling.

Pijnacker-Nootdorp, 6 november 2013
Het college van Pijnacker-Nootdorp.

Filter op: