Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Bekendmaking ontwerp nota Zonne-energie Pijnacker-Nootdorp

Ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de nota Zonne-energie Pijnacker-Nootdorp vrij te geven voor inspraak.

Ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bekend dat zij hebben besloten om het ontwerp van de nota Zonne-energie Pijnacker-Nootdorp vrij te geven voor inspraak.

Ontwerp nota

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de energie die nodig is voor wonen, werken, produceren en recreëren duurzaam wordt opgewekt. Hierbij wordt, binnen de gemeentegrenzen, zoveel mogelijk energie bespaard en lokaal duurzaam opgewekt. Onder duurzame energie wordt verstaan de energie die afkomstig is van hernieuwbare bronnen, waaronder de zon. Deze ambitie kan alleen worden bereikt door een maximale inzet van alle opties voor besparingen en duurzame energieopwekking. De gemeente wil de zogenoemde energietransitie versnellen door aan te sluiten bij bewegingen in de maatschappij, door knelpunten op te lossen en te faciliteren.

Met deze nota wil de gemeente duidelijkheid bieden over de manieren waarop zonne-energie in Pijnacker-Nootdorp toegepast kan worden. Het gaat dan aan de ene kant om ontwikkelingen die altijd kunnen en aan de andere kant om ontwikkelingen waarvan de gemeente op voorhand zegt dat er in Pijnacker-Nootdorp geen mogelijkheden voor zijn. Verder laat de nota ruimte voor de gemeente en initiatiefnemers om met elkaar in gesprek te gaan over initiatieven waar we nu nog geen weet van hebben en we niet op kunnen vooruitlopen. Daarbij wil de nota initiatiefnemers inspireren. Zonne-energie kan op vele manieren worden toegepast en is een dynamische technologie die zich in een snel tempo ontwikkelt.

Ter inzage

Vanaf 11 mei 2017 ligt gedurende zes weken voor eenieder het ontwerp van de nota ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Daarnaast zijn de documenten digitaal beschikbaar op www.pijnacker-nootdorp.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling. Schriftelijke zienswijzen richt u aan: de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Een digitale zienswijze kunt u via de website van de gemeente kenbaar maken. U vindt hier een apart reactieformulier. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdig een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Backoffice PublieksZaken, team Ruimtelijke Zaken via telefoonnummer 14015.

Vervolg

Na de inzageperiode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de eventueel naar voren gebrachte zienswijzen. De gemeenteraad wordt naar verwachting in de tweede helft van 2017 gevraagd, met inachtneming van de naar voren gebrachte zienswijzen, de nota vast te stellen.

Pijnacker-Nootdorp, 10 mei 2017
Het college van Pijnacker-Nootdorp

Filter op: