Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Actieplan geluid

actieplan geluid ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp Actieplan geluid 2014-2018 van 7 november tot en met 18 december 2013 ter inzage ligt in het gemeentekantoor en beschikbaar is gesteld op de gemeentelijke website.

Het Actieplan geluid geeft gevolg aan de wettelijke verplichting om de geluidsituatie binnen de gemeente in beeld te brengen, te beheren en zo mogelijk te verbeteren.

Een ieder kan zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Dit moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Milieu via het telefoonnummer 14015

Filter op: